Uitvoering in eigen beheer

In 2016 zijn de exterieur renovatieplannen van de Classic bungalow gemaakt. Deze zijn destijds in nauwe samenwerking met een renovatie commissie – bestaande uit bungalow eigenaren –  en het bestuur van de CvvB tot stand gekomen. Uitvoering van de plannen is mogelijk in collectief, waarbij u geheel wordt ontzorgt en kunt profiteren van de staffelprijzen of (deels) in eigen beheer, wanneer u zelf de werkzaamheden gaat verrichten of de uitbesteding en bouwbegeleiding (bij een eigen gekozen aannemer) zelf wilt verzorgen. Onder regie van een bouwadviesbureau is er een uitgebreide technische omschrijving opgesteld. Daarin worden de verschillende technische aspecten (en noodzakelijke constructieve aanpassingen) van de renovatiewerkzaamheden beschreven. Naast de technisch inhoudelijke aspecten spelen binnen dit project ook zaken als, beperking van overlast gedurende de tijd dat de renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en bewaking van de kwaliteit en uniformiteit van uitvoering.

Waarom is dit gedaan?

Om reden van bovenstaande is besloten dat uitvoering in eigen beheer gereguleerd dient te worden, evenals dat regulering heeft plaatsgevonden binnen de collectieve uitvoering. Hierom is een protocol opgesteld dat naast de technische omschrijving inhoudelijk beschrijft hoe om te gaan met o.a. (bouw)afval, uitvoeringsperiode, werktijden, opslag en goederen ontvangst e.d. Voor de realisatie van de planvorming en het opstellen van de stukken zijn kosten gemaakt. Deze “ontwikkelkosten” zijn omgeslagen over alle eigenaren. Dit betekent dat eigenaren die buiten het collectief de renovatiewerkzaamheden uitvoeren ook dienen bij te dragen aan de ontwikkelkosten.

Zo vraagt u het aan

Conform het huishoudelijk reglement van onze vereniging van eigenaren (art. 3) behoeven wijzigingen aan het exterieur van de bungalow voorafgaand toestemming van het bestuur. Hierom vragen wij u, wanneer u de intentie heeft om (delen) van de exterieurrenovatie in eigen beheer te willen gaan uitvoeren dit schriftelijk (per e-mail) in te dienen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar cvvb@bungalowpark-hoenderloo.nl. Na goedkeuring van de plannen ontvangt u van de exploitant een nota van ca. € 900,-  (incl. BTW) als zijnde bijdrage aan de (hier bovengenoemde) ontwikkelkosten, waarna u de stukken – waaronder het tekenwerk, de technische omschrijving en het protocol – toegestuurd krijgt. U wordt geacht de technische omschrijving alsmede het protocol aan te houden gedurende de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden.

Goed om te weten

In het protocol zijn een aantal verplichtingen opgenomen, zoals het (minimaal) 4 weken van te voren (online) aanmelden van de renovatiewerkzaamheden, het afmelden van de werkzaamheden en het (verplicht) laten uitvoeren van een visuele oplevering. De visuele oplevering is bedoelt om de uniformiteit op het park te bewaken. Het bestuur van onze vereniging heeft om die reden verzocht in het protocol op te nemen dat er verplicht een visuele oplevering plaatsvindt. Zo kunnen we gezamenlijk de (krachtige) uniforme uitstraling van het park handhaven. Aangezien er tevens een aantal constructieve aanpassingen zijn verricht aan de bungalow is het belang dat de uitvoering conform de technische omschrijving is uitgevoerd. Tijdens de visuele oplevering kan echter dit niet geheel worden nagekeken en gecontroleerd. Vanzelfsprekend blijft de verantwoording aangaande de kwaliteit en uitstraling van de verbouwingswerkzaamheden bij de eigenaar van de desbetreffende bungalow.

 

Mocht u vragen hebben over de uitvoering in eigen beheer, kunt u een e-mail sturen naar service@bungalowpark-hoenderloo.nl